Stop Facebook exploiting you: support secure and private social network project

tagtag.com/infobiznis

.
DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU
(osnivanje, organizacija, status)  

--------------------- ----  

OSNIVACI  

fizicka i pravna lica, bez ogranicenja; kod tzv. jednoclanog drustva sa ogranicenom odgovornoscu osnivac je jedno fizicko lice, sa ogranicenjima predvidjenim u clanu 196.ZoP-a, s tim sto ta ogranicenja ne vaze kada je jedini osnivac pravno lice;  

CILJ  

osnivanja: poslovanje radi ostvarivanja dobiti (drustvo kapitala)  

OSNIVACKI AKT  

ugovor o osnivanju drustva sa ogranicenom odgovornoscu koji zakljucuju osnivaci,
odluka o osnivanju koju donosi osnivac jednoclanog drustva sa ogranicenom odgovornoscu;
FORMALNOSTI KOD OSNIVANJA  

osnivacki akt mora biti u pismenoj formi; svi osnivaci ili njihovi zastupnici potpisuju osnivacki akt; potpisi osnivaca na ugovoru, odnosno odluci overavaju se kod opstinskog suda;  

FIRMA DRUSTVA  

treba da sadrzi oznaku delatnosti i sediste preduzeca (drustva), kao i obaveznu oznaku oblika drustva: "d.o.o. " (npr.; " Grant-komerc" d.o.o. Beograd)  

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE  

drustvo sa ogranicenom odgovornoscu odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom; clanovi ne odgovaraju za obaveze drustva ali snose rizik poslovanja drustva do visine svoga uloga unetog u drustvo; sudsko izvrsenje se ne moze provoditi na licnoj, privatnoj imovini clana koju on nije uneo u drustvo i u tom pogledu je njegova odgovornost ogranicena samo na unetu imovinu;  

OPSTI AKTI  

obavezno:osnivacki akt (ugovor o osnivanju ili odluka o osnivanju) i statut,
a fakultativno i drugi akti (pravilnici, odluke, poslovnici);  

ORGANI DRUSTVA  

*obavezni organ ovog drustva je direktor; skupstina nije obavezna vec je ostavljeno volji osnivaca da je, ako zele, predvide svojim ugovorom o osnivanju;
*upravni odbor, kao organ upravljanja i nadzorni odbor nisu obavezni ako drustvo ima 100 ili manje zaposlenih;
*u drustvu sa ogranicenom odgovornoscu koje osniva samo jedan osnivac (jednoclano drustvo), obavezan organ je samo direktor koji, po pravilu, obavlja i poslove skupstine, s tim sto u jednoclanom drustvu poslove skupstine i direktora moze da obavlja vlasnik, zavisno od toga kako je to odredjeno odlukom o osnivanju;
*statutom viseclanog drustva sa ogranicenom odgovornoscu moze se predvideti i izvrsni odbor direktora, kao pomocni i izvrsni organ direktora;  

PRAVO GLASA  

svaki clan drustva sa ogranicenom odgovornoscu, osim onog s prioritetnim udelom bez pravo upravljanja, ima pravo glasa srazmerno svom udelu, s tim sto se ugovorom o osnivanju, odnosno statutom utvrdjuje koliki ulog daje pravo na jedan glas (clan 372. ZoP);  

VISINA OSNIVACKOG (OSNOVNOG) KAPITALA  

novcani deo osnovnog kapitala kod drustva sa ogranicenom odgovornoscu iznosi 5.000 SAD dolara u dinarskoj protivvrednosti po kursu vazecem na dan uplate; osnovni kapital je podeljen na udele odredjene nominalne vrednosti;  

VISINA OSNIVACKOG ULOGA POJEDINOG CLANA  

minimalni novcani osnivacki ulog pojedinog osnivaca ne moze biti manji od 500 SAD dolara u dinarskoj protivvrednosti po kursu vazecem na dan uplate; izuzetno moze biti manji u slucaju kupovine udela pod povlascenim uslovima;  

MOMENAT UPLATE OSNIVACKOG KAPITALA  

polovina do registracije drustva, a preostali deo u roku od dve godine od registracije drustva;  

STRUKTURA OSNIVACKOG KAPITALA  

novac, kao i stvari i prava izrazeni u novcanoj vrednosti (ulozi osnivaca ne mogu biti u radu ili pruzanju usluga drustvu sa ogranicenom odgovornoscu);  

PROCENA NENOVCANIH ULOGA  

procenu vrednosti ulozenih stvari i prava vrsi ovlasceni procenjivac, a izuzetno ako vrednost ulozenih stvari i prava ne prelazi minimalni novcani iznos osnovnog kapitala (ispod 5.000 SAD dolara) – ulog procenjuju sami osnivaci;  

POVECANJE OSNOVNOG KAPITALA  

vrsi se izmenom ugovora o osnivanju drustva sa ogranicenom odgovornoscu; pravo prece uplate, odnosno unosenja uloga, pri tome, imaju postojeci clanovi drustva (clan 382. ZoP);  

SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA  

vrsi se odlukom skupstine, smanjivanjem nominalne vrednosti udela ili smanjenjem broja udela (clan 383. ZoP);  

PRENOS UDELA  

prenos je slobodan, s tim sto se ugovorom o osnivanju moze predvideti da je za prenos udela potrebna saglasnost drustva; udeo se moze preneti trecem licu uz pravo prece kupovine ostalih clanova drustva sa ogranicenom odgovornoscu, u skladu sa statutom – clan 349. ZoP;  

PRESTANAK (POVLACENJE) UDELA  

udeo prestaje ako je ugovorom o osnivanju drustva sa ogranicenom odgovornoscu to predvidjeno (clan 362. ZoP);  

PRESTANAK DRUSTVA  

drustvo sa ogranicenom odgovornoscu prestaje iz razloga predvidjenih u clanu 100. ZoP, a takodje i smrcu clana (fizicko lice) ili prestankom clana (pravno lice); na likvidaciju drustva sa ogranicenom odgovornoscu shodno se primenjuju pravila o likvidaciji akcionarskog drustva; to znaci da i drustvo sa ogranicenom odgovornoscu moze prestati po skracenom postupku likvidacije ako posle donosenja odluke o prestanku drustva svi clanovi daju sudski overene izjave da su izmirene sve zakonske i ugovorne obaveze drustva prema poveriocima i da su regulisani svi odnosi sa zaposlenima;  

ODGOVORNOST CLANA PO PRESTANKU DRUSTVA
 

odgovaraju, shodno pravilima za akcionare, solidarno za obaveze drustva sa ogranicenom odgovornoscu tri godine od dana brisanja drustva iz sudskog registra;  
 

--------------------- ------  

Posebna pravila za:
JEDNOCLANO DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU
(shodno se primenjuju pravila o jednoclanom akcionarskom drustvu - clan 385.ZoP)
 

kad ga osniva fizicko lice (pojedinac) vaze sledeca ogranicenja: osnivac ne moze biti ono fizicko lice koje je ortak u ortackom drustvu, koje je komplementar u komanditnom drustvu i koje je preduzetnik ; kad jednopersonalno drustvo osniva pravno lice ta ogranicenja ne vaze
poslove skupstine i direktora obavlja vlasnik, ako odlukom o osnivanju nije drukcije odredjeno
vodi se knjiga odluka u koju se upisuju sve odluke koje se donose u vrsenju funkcije upravljanja drustvom – odluke koje nisu tako upisane ne proizvode pravno dejstvo;
u knjigu odluka ovog drustva upisuju se: odluke o usvajanju godisnjih racunovodstvenih iskaza i izvestaja o poslovanju, odluke o raspodeli dobiti i pokricu gubitaka, odluke o povecanju i smanjenju osnovnog kapitala, investicione odluke, odluke o statusnim promenama i prestanku drustva, kao i druge odluke od znacaja za upravljanje drustvom.
JEDNOPERSONALNO DRUSTVO SA NEOGRANICENOM ODGOVORNOSCU
- osnivanje i registracija –  

Odluka o osnivanju Drustva, sa overenim potpisom osnivaca (kad je osnivac pravno lice – overava se potpis ovlascenog punomocnika)
Izvestaj banke o deponovanom novcanom ulogu (5.000 USD) na privremeni racun (za neuplaceni deo – priloziti sredstvo obezbedjenja)
Odluka o imenovanju zastupnika Drustva (ako vlasnik nije direkktor)
overen potpis lica ovlascenog za zastupanje
Statut Drustva
Popuniti: a) prijavu, b) prilog 1, c) prilog 2, d) prilog 3, e) prilog 4, f) tekst oglasa
Overeni prepis resenja o registraciji stranog osnivaca, sa prevodom na srpski jezik
Dokaz o sedistu – akt o pravnom osnovu
Dokaz za direktora da nije kaznjavan za privredne prestupe
...

Povratak na:

Riverlim


Home Site Map my.TagTag

Terms of Use
TagTag.com