TagTag pledge: Help us build secure and private social network

tagtag.com/filip2

Bukod sa katotohanang ang wika ay nakasanding sa kultura, may mga salita rin na hango sa pangalan ng kilalang tao tulad ng voltage, watt at quixotic na tinatawag na eponym. Dahil dito, hindi lahat ng salita ay maaring bigyan ng salin at talagang hindi maiiwasan ang panghihiram ng mga salita lalu ang mga salitang agham at teknikal.  

Kung susuriin natin, may dalawang paraan ng panghihiram ng salita ang umiiral.  

1. Tuwirang Hiram - hinihiram ng buo ang salitang banyaga at inaangkop ang bigkas at ispeling sa ortograpiyang Filipino.  

Halimbawa:  

Barco Barko
Antenna Antena
Repollo Repolyo
Silla Silya
PiƱa Pinya
Nitrogen Naytrodyen
Phonology Ponoloji
Produce Prodyus
Chemistry Kemistri  

2. Ganap na hiram - dahil sa praktikalidad hinihiram ng buo ang salitang banyaga nang walang pagbabago sa anyo. Halimbawa ang mga salitang cake, ice cream, computer, door bell, humburger, physics, laser, atbp.  

Noong mga nakakaraang panahon kapag nanghihiram ng salita, ang unang preperens ay Kastila sapagkat konsistent ang ispeling nito (Kastila) tulad ng Filipino. Ngunit ngayon, higit na pinipili ang Ingles.  

Noon Ngayon
Sorbetes Ice cream
Klinika Clinic
Laboratoryo Laboratory/Laborator i
Sikolohiya Psychology/Saykoloji
Kimika Kemistri
Pisika Physics
Ehinyero Engineer


Home Site Map my.TagTag

Terms of Use
TagTag.com