TagTag pledge: Help us build secure and private social network

tagtag.com/filip2

Maihahambing ang balangkas sa isang disenyo o plano. Dito makikita ang pangunahing istruktura ng komposisyon. ito ang nagsisilbing gabay ng manunulat sa paghabi ng kaisipan.
May 2 Sistema sa Pagsulat ng Balangkas  

1. Sistemang desimal
2. Sistemang gumagamit ng titik at numerals


Home Site Map my.TagTag

Terms of Use
TagTag.com