TagTag pledge: Help us build secure and private social network

tagtag.com/filip2

Pagsasaling-wika  

Hindi maitatatwang ang pagsasaling-wika ay isang larangan na nag-aambag ng malaki sa paglaganap ng kaalamang teknikal, intelektwal at ispiritwal. Lumaganap ang banal na kasulatan dahil sa matiyagang pagsasalin ng mga iskolar. Hindi na kinakailangang matutuo ang mga tao sa isang lugar ng wikang Latin o Griyego upang mabatid ang mga aral ni Kristo dahil ang mga iskolar ay nagsikap at nagsisikap na isalin ang klasikong akdang ito sa iba't ibang wika sa daigdig. Gayundin ang mga magagandang akdang pampanitikan ng daigdig. Hindi kinakailangang matutunan ng isang tao ang isang wika kung saan nakasulat ang orihinal upang maunawaan ang diwa ng akdang ito. Hindi rin maitatanggi na ang mga kaalamang teknikal at makaagham ay naibabahagi sa maraming bansa sa daigdig dahil sa pagsisikap ng mga matiyagang tagapagsalin.  

Ang pakinabang ng sanlibutan sa larangan ng pagsasaling-wika ay hindi matatawaran. Dahil dito, ang pagsasaling-wika ay isang larangan at sining na dapat pag- ukulan ng nararapat na pansin kaya marapat lamang na alamin ang mga salik na nakapaloob dito.  
 
 
 
 
 
 

Kahulugan
Proseso
Pamamaraan
Kultura
Neologism
Kahalagahan


Home Site Map my.TagTag

Terms of Use
TagTag.com